Klachten en geschillen

Als u een klacht heeft, meld dit dan aan het pensioenfonds. Het fonds heeft een algemene klachtenprocedure en een geschillenprocedure voor specifieke gevallen.

Werkwijze bij een klacht
Geef uw klacht schriftelijk aan ons door. Het pensioenfonds behandelt uw klacht volgens de klachtenprocedure (pdf). Bent u het uiteindelijk niet eens met de beslissing van het bestuur op uw klacht? Dan kunt u nog naar de Ombudsman of rechter gaan.

Ombudsman Pensioenen
Postbus 93560
2509 AN Den Haag
Telefoon: 070 333 89 99.

Werkwijze bij een geschil
U kunt bij een geschil met het pensioenfonds in beroep gaan bij de Commissie van Geschillen. Volg daarbij wat in het pensioenreglement (pdf) staat. Meer informatie staat in de geschillenregeling (pdf). Een geschil is 'een welomlijnd en voor beslissing vatbaar verschil van inzicht tussen het bestuur en een deelnemer of andere belanghebbende over een door het bestuur genomen besluit'. De Commissie van Geschillen bestaat uit een jurist, een actuaris en een verloskundige. Als dat nodig is, kan de Commissie een deskundige benoemen per individueel geschil.

Stroomschema procedure klachten en geschillen

klachten en geschillen