Herstelplan

Het herstelplan kan worden gezien als de route naar financiële gezondheid. Net als veel andere pensioenfondsen heeft ook SPV last van de slechte economische situatie. De marktrente is fors gedaald. Ook leven mensen gemiddeld langer. Daarnaast zijn we een fonds met veel jonge deelnemers. Hierdoor moeten we nu meer geld reserveren om straks de pensioenen te kunnen betalen.

Dekkingsgraad
De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen en de pensioenverplichtingen (de nu en in de toekomst uit te betalen opgebouwde pensioenen). Stel: alle opgebouwde pensioenen moeten tegelijkertijd uitbetaald worden. Bij een dekkingsgraad van 100% of hoger lukt dat. Er is dan genoeg geld in kas om de huidige en toekomstige pensioenen te betalen. Is de dekkingsgraad lager dan 100% dan is er onvoldoende geld beschikbaar om alle opgebouwde pensioenen uit te betalen. Dan moeten we maatregelen nemen.

Beheersen van risico's
Voor een pensioenfonds is het beheersen van risico’s van groot belang. Voor het veilig omgaan met pensioentegoeden gelden strenge wettelijke regels. Naast De Nederlandsche Bank (DNB) houdt ook de Autoriteit Financiële Markten (AFM) toezicht op de pensioenfondsen. Onze beleidsdekkingsgraad moet minimaal 119,6% (2018). Ligt onze beleidsdekkingsgraad onder dit niveau? Dan is SPV wettelijk verplicht een herstelplan bij DNB in te dienen. Hierin staan de maatregelen om SPV weer financieel gezond te maken. De ondergrens is 104,5% (2018). Een pensioenfonds mag niet te lang op deze ondergrens zitten, maximaal 5 jaar.

Herstelplan
Het pensioenfonds heeft in 2018 opnieuw een herstelplan opgesteld en ingediend bij DNB. In het herstelplan staat welke maatregelen we nemen om in de komende 10 jaar weer financieel gezond te worden. Zo kunnen we de komende jaren de pensioenen niet extra verhogen, maar uw jaarlijkse verhoging van 2% blijft bestaan. Daarnaast moeten we helaas de opgebouwde pensioenen en pensioenopbouw opnieuw verlagen. Het herstelplan ligt ter inzage bij het pensioenfonds.

Crisisplan
Om voorbereid te zijn op een financiële crisis heeft SPV een financieel crisisplan opgesteld. In dit crisisplan staat wanneer er sprake is van een crisis en hoe het bestuur handelt als SPV in een crisissituatie komt. De lasten van de crisismaatregelen worden zo evenwichtig mogelijk verdeeld over alle (oud-)deelnemers en pensioengerechtigden.