Beleggen

SPV belegt het reeds opgebouwde vermogen en de premies die u betaalt. Geld dat belegd wordt, levert naar verwachting op langere termijn meer pensioen op dan sparen op een spaarrekening.

Europese wetgeving
Op 10 maart 2021 is de Europese Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (de Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) in werking getreden. De SFDR is onderdeel van het EU Actieplan Duurzame Financiering en bevat nieuwe regels over informatieverschaffing over duurzaamheid van beleggingen. Op dit moment is de secundaire wetgeving met alle onderliggende technische standaarden nog niet bekend.

Vanuit deze Europese wetgeving verklaart SPV het volgende:

“Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (hierna SPV) houdt geen rekening met de belangrijkste ongunstige effecten in de zin van artikel 4 van de Informatieverschaffingsverordening SFDR en de nog te verschijnen definitieve secundaire wetgeving (RTS). Omdat de secundaire wetgeving nog niet definitief is, kan SPV niet beoordelen of dat het Pensioenfonds hieraan kan voldoen en het is nog onduidelijk welke kosten dit met zich meebrengt. SPV wil hoge kosten van extra rapportages voorkomen en dit liever gebruiken voor het pensioen van deelnemers. Bovendien biedt de wetgeving kleinere entiteiten met minder dan 500 werknemers de mogelijkheid om op een minder uitgebreid niveau te rapporteren over de duurzaamheidsfactoren die het Pensioenfonds meeweegt. Het Pensioenfonds maakt gebruik van deze mogelijkheid.”

Wanneer de RTS definitief bekend zijn, bekijkt SPV opnieuw of en wanneer zij hieraan kan voldoen en of de bijbehorende kosten van de extra rapportages redelijk zijn.


Waarom belegt SPV?
Het beleggen van het vermogen en de premies is nodig om pensioenen in de toekomst te kunnen betalen en deze extra te kunnen verhogen. Zonder goed rendement wordt het pensioen onbetaalbaar. Beleggen brengt wel risico’s met zich mee. De beleggingen kunnen ook in waarde dalen. SPV weegt daarom zorgvuldig af waar het in investeert en hoe het de beleggingen spreidt. Daarbij bekijken we steeds of de risico’s opwegen tegen het verwachte rendement.

Maatschappelijk verantwoord beleggen
Volgens de definities vanuit Europese wetgeving kiest SPV ervoor de pensioenregeling vooralsnog niet als een duurzaam product te classificeren. De belangrijkste reden hiervoor is dat de secundaire wetgeving (RTS) nog niet definitief is en SPV niet kan beoordelen of het pensioenfonds aan de verplichtingen kan voldoen en welke kosten dit met zich meebrengt. SPV wil hoge kosten van extra rapportages voorkomen en dit liever gebruiken voor het pensioen van deelnemers.

Dit neemt niet weg dat SPV zich realiseert dat het belangrijk is om bij het beleggen rekening te houden met mens, milieu, duurzaam ondernemen en hoe bedrijven worden bestuurd, maar vanwege de keuze voor artikel 4 lid 1b en artikel 6, lid 1 van de Informatieverschaffingsverordening (SFDR) moet SPV verklaren dat SPV voorlopig geen rekening houdt met de belangrijkste ongunstige effecten van duurzaamheidsfactoren en geen rekening houdt met duurzaamheidsrisico’s en dat er geen informatie over maatschappelijk verantwoord beleggen op de website beschikbaar mag worden gesteld. Wanneer de RTS definitief is, bekijkt SPV opnieuw of en wanneer zij hieraan kan voldoen en of de bijbehorende kosten van de extra rapportages redelijk zijn.

Wat zijn de beleggingsresultaten van SPV?
Ieder jaar publiceert SPV in het jaarverslag (onderaan deze pagina) een overzicht van alle beleggingen en resultaten. Ook publiceert SPV maandelijks de dekkingsgraad van het fonds. Dit zijn momentopnames van de financiële positie van ons fonds, uitgaande van de stand van het vermogen en de rentestand op de laatste dag van de betreffende periode. De rente speelt een belangrijke rol bij het maken van de momentopname.

Kostenbeheersing
Doordat we als beroepsgroep samen ons pensioen regelen, delen we ook samen de kosten. Ook voor de beleggingskosten geldt: het is veel goedkoper om samen een grote pot met pensioengeld te beleggen dan ieder zijn eigen potje. U vindt alles over de kosten en opbrengsten van beleggen in ons jaarverslag (onderaan deze pagina) .

Hoe belegt SPV?
Het bestuur van SPV baseert de beleggingskeuzes op de toezeggingen die het heeft gedaan. Ook wordt gekeken naar de doelen die het bestuur heeft gesteld over de hoogte van het pensioen en op de risico’s die SPV wil en kan nemen. De risico houding is afgestemd met onze deelnemersvereniging (DPV). We houden bij deze keuzes rekening met de wettelijke regels die aan het beleggingsbeleid en risicomanagement worden gesteld. Lees voor meer informatie over beleggingsbeleid van SPV de Verklaring beleggingsbeginselen.

Advies over het beleggingsbeleid
Een beleggingscommissie adviseert het bestuur van SPV over het beleggingsbeleid. Deze commissie bestaat uit minimaal 2 bestuursleden die worden ondersteund door een onafhankelijke externe adviseur. SPV voert een 'actieve' beleggingsstijl. Dit wil zeggen dat we ernaar streven om op basis van marktvisie een hoger rendement te behalen dan de benchmark. Het bestuur heeft Achmea Investment Management (Achmea IM) aangesteld als vermogensbeheerder. Achmea IM adviseert in haar rol als fiduciair manager de beleggingscommissie en het bestuur.

Aan het beleggen gaat zorgvuldig onderzoek vooraf
SPV spreidt de risico’s zoveel mogelijk. Zo worden de beleggingen gespreid over de hele wereld en in uiteenlopende categorieën of soorten beleggingen. Denk aan obligaties, aandelen en vastgoed. De verdeling over al deze soorten beleggingen noemen we de beleggingsmix. Verder houden we de kapitaalmarkten nauwlettend in de gaten. Als er iets extreems gebeurt passen we de beleggingsmix aan.

Lange termijn
De beleggingen van ons pensioenfonds hebben een zeer lange horizon. De verloskundige die dit jaar op 23-jarige leeftijd begint met haar pensioenopbouw, ontvangt met de huidige levensverwachting, ook over 60 jaar nog pensioen. Hierdoor verschillen pensioenfondsen wezenlijk van veel andere beleggers, die meer op de korte termijn zijn gericht.

Informatie over beleggingen