Wezenpensioen

Uw kind(eren) ontvangen bij uw overlijden (uiterlijk tot 21 jaar) een wezenpensioen. Het wezenpensioen is 20% van het partnerpensioen.

Het wezenpensioen wordt verdubbeld vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin het kind volledig ouderloos wordt.

Er is een grens aan het wezenpensioen. Het pensioenfonds stelt een bedrag aan wezenpensioen ter beschikking van maximaal de uitkering aan 3 kinderen. Zijn er meer dan 3 kinderen? Dan wordt dit totaalbedrag over alle kinderen gelijk verdeeld.