Wezenpensioen

Uw kind(eren) ontvangen bij uw overlijden (uiterlijk tot 21 jaar) een wezenpensioen. Het wezenpensioen is 20% van het partnerpensioen.

Het wezenpensioen wordt verdubbeld vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin het kind volledig ouderloos wordt.